Fusionskin Ceramic 5+ - profesionálna keramická ochrana vozidla - 50ml

Kód: FS-C3-52
Novinka
Značka: Fusionskin
€129,95 –15 %
Screenshot 2023 03 26 at 16.40.03
€129,95 –15 % €109,95 €91,63 bez DPH
Iba pre prihlásených
Môžeme doručiť do:
23.7.2024

Keramický povlak Fusionskin "Ceramic 5+" jeprofesionálny kovalentný povrchový náter, ktorý bol vyvinutý na optimálnu a trvalú ochranu lakovaných, fóliovaných alebo práškových povrchov. Rovnako ako všetky produkty Fusionskin, Ceramic 5+ bolo 100% vyvinuté, vyrobené a dôkladne testované v Nemecku! 

Predaj len pre profesionálne detailingové štúdia a autodielne. Radi zabezpečíme odborné školenie, kontaktujte AkoPsieGule.sk

Detailné informácie

Podrobný popis

Fusionskin® Ceramic 5+ 50ml
50 ml sa postačuje pre ochranu dvoch menších vozidiel.

Keramický povlak Fusionskin "Ceramic 5+" je profesionálny kovalentný povrchový náter, ktorý bol vyvinutý na optimálnu a trvalú ochranu lakovaných, fóliovaných alebo práškových povrchov. Rovnako ako všetky produkty Fusionskin, Ceramic 5+ bolo 100% vyvinuté, vyrobené a dôkladne testované v Nemecku!

Ceramic 5+ tvorí tenkú vrstvu, je extrémne odolný voči nečistotám, odolný a tvrdý. Extrémne prehlbuje lesk a intenzitu farby povrchu laku.

Keramický povlak sa chemicky (kovalentne) spája s povrchom a pokrýva póry farby. Po vytvrdnutí vytvára ochrannú vrstvu s vysokým leskom. Tento jednoduchý typ povrchovej úpravy chráni lak pred poškodením ako je korózia, soľ, kyseliny, mechanické vplyvy a hmyz. To veľmi sťažuje priľnutie nečistôt na povrch, čo veľmi uľahčuje čistenie.

Známky opotrebovania, ako je vyblednutie a mikroškrabance, sú spôsobené samotným umývaním. Ak je vaše vozidlo ochránené s Fusionskin Ceramic 5+, tieto sú obmedzené na minimum a povrch laku je dlhodobo chránený.

 • Samonivelačná, trvalá bariéra
 • Chemicky sa viaže na ošetrený podklad
 • Vynikajúca ochrana proti korózii
 • Vlastnosti poskytujúce jednoduché čistenie vozidla, tzv. mikroplanarizácia neposkytuje časticiam nečistôt základ, na ktorý by sa mohli prilepiť
 • Aplikácia len v jednej vrstve
 • Po nanesení sa viaže s podkladom na molekulárnej úrovni
 • Trvalý povlak vytvára bariérovú vrstvu podobnú sklu, ktorá je hrubá len niekoľko µm
 • Vysoká chemická a mechanická odolnosť s vysokým povrchovým napätím (hydrofóbne vlastnosti)
 • Teplotná odolnosť do cca 1000°C.
 • Trvalý lesk a efekt zintenzívnenia farby

Životnosť 5 až 15 rokov.
CERTIFIKOVANÉ PODĽA: DIN EN ISO 9227, DIN EN ISO 6270-2, DIN EN ISO 16474-2, DIN 50021

Príprava pred aplikáciou:

 1. Teplota by mala byť ideálne v rozpätí medzi 20 a 30 stupňami celzia.
 2. Povrch musí byť dokonale pripravený - vyčistený a odmastnený. Ideálne je produkt aplikovať po vyleštení a odmastnení vozidla.

Spôsob aplikácie sa môže uskutočňovať analogicky ako aj pri iných "bežných" keramických povlakoch.

Pred aplikáciou

Povrch musí byť takmer dokonale pripravený - vyčistený a odmastnený. Ideálne je produkt aplikovať po vyleštení a odmastnení vozidla. Teplota okolia by mala byť ideálne medzi 20 a 30 stupňami Celzia. Vo všeobecnosti sa proces prípravy nelíši od bežných / známych náterových substrátov. Dodržujte bezpečnostné pokyny, prečítajte si príbalovú informáciu a zoznámte sa s kartou bezpečnostných údajov (KBÚ). KBÚ je dostupná online alebo na vyžiadanie.

Aplikácia

Dôležité upozornenie: Fusionskin Ceramic aplikujte iba v JEDNEJ vrstve. 
Povlak, bez ohľadu na to, či ide o „Ceramic 3+“ alebo „Ceramic 5+“, sa nanáša šetrne a opatrne pomocou APG coating aplikátora v kombinácii s APG suede 10x10cm takzvaným krížovým pohybom. Oblasti sú najskôr natreté horizontálne a potom vertikálne. Množstvo prípravku vytvorí súvislú tenkú vrstvu na celom povrchu.

Dokončenie

Ceramic 5+: životnosť 5-15 rokov (Predaj len pre profesionálne detailingové štúdia a autodielne. Radi zabezpečíme odborné školenie, kontaktujte AkoPsieGule.sk). Po cca 2 - 4 minútach (pri 20 stupňoch cca 4 min., pri 30 stupňoch cca 2 min.) čerstvo ochránené miesto jemne pretrieme utierkou z mikrovlákna, kým sa nevytvorí homogénny povrch (produkt votrieme do povrchu). Potom druhou čistou handričkou z mikrovlákna tzv. jemne vybuffovať. Nemiešajte utierky v procese aplikácie (najlepšie je použiť rôzne farebné utierky)

Vytvrdzovanie

Minimálne 12 hodín po ochránení nechaje vozidlo odpočívať, nemalo by byť vystavené vode ani žiadnym iným vplyvom. Povlak chráňte pred mechanickými vplyvmi minimálne 7 dní po aplikácii.

Zloženie
n-butyl-acetát; cyklosilazány, di-Me, Me vodík, polyméry s di-Me, Me vodík silazánmi, produkty reakcie s 3-(trietoxysilyl)-1-propánamínom; uhľovodíky, C11-C14, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromátov; (3-aminopropyl)tri(etoxy)silán

Výstražné upozornenia
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. / H302 Škodlivý po požití. / H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. / H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. / H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. / H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. / H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ďalšie informácie o nebezpečnosti
EUH014 Prudko reaguje s vodou.

Bezpečnostné upozornenia
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. / P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. / P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia. / P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. / P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár. / P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. / P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare/ochranu tváre / P301 + P331 + P310 PO POŽITÍ: Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. / P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): / Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. / P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak / používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. / P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. / P403 + P235 / Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. / P405 Uchovávajte uzamknuté. / P501 Zneškodnite obsah aj nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na nakladanie / likvidáciu nebezpečných odpadov (napr. Zberný dvor)

KBÚ_Fusionskin Ceramic 5+pdf.pdf

Dodatočné parametre

Kategória: Keramické povlaky
Hmotnosť: 0.1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Značka Fusionskin® predstavuje prémiovú kvalitu a najvyššie štandardy. Sme presvedčení, že prvotriednu starostlivosť o vozidlo je možné zaručiť len vtedy, ak sa produkty ľahko používajú a aj zákazníci bez špeciálnych znalostí môžu dosiahnuť prvotriedne výsledky v krátkom čase.

Táto výzva je zároveň našou najväčšou motiváciou prinášať na trh ďalšie kvalitné produkty. Fusionskin® ponúka vysoko účinné produkty starostlivosti a správne príslušenstvo pre najvyššie nároky. Výroba a vývoj našich produktov starostlivosti v Nemecku zaisťuje našu vysokú kvalitu a flexibilitu.

Sme vám k dispozícii pre otázky a návrhy týkajúce sa našich produktov.